QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Miền Bắc- Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 

  • Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc: Ông Kiều Chí Thành
  • Giám Đốc Khu Vực Miền Trung: Ông Lê Vĩnh Hưng

4592e6b47d42ac1cf553 a39ed27f498998d7c198

Chi tiết quý đại sứ vui lòng xem ở file đính kèm

Chia sẻ ngay